4 cam kết của Bình cách nhiệt chân không TIGER

Đang trình chiếu đoạn phim nội dung "4 cam kết" mà Bình cách nhiệt chân không của TIGER đã tuyên bố, tôn trọng "Nhân quyền", "Sức khỏe" và "Môi trường"!

https://www.tiger.jp/feature/promise/bottle/en/