Chính Sách về Quyền Riêng Tư

Tiger Corporation tin rằng các thông tin cá nhân là tài sản giá trị của mỗi cá nhân và việc xử lý phù hợp các thông tin đó là một trong những nghĩa vụ quan trọng của công ty, vì thế nên chúng tôi đưa ra các tuyên bố dưới đây và nỗ lực thực hiện chúng với tư cách công ty.

1. Thu thập thông tin cá nhân
Khi thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi làm rõ mục đích thu thập và các thông tin liên lạc khi có thắc mắc, v.v., và chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết sau khi quý vị chấp thuận và sử dụng thông tin đó trong phạm vi mục đích sử dụng mà quý vị đã chấp thuận. Trong trường hợp chúng tôi có ý định sử dụng thông tin của quý vị nằm ngoài phạm vi mục đích sử dụng có sự chấp thuận của quý vị, chúng tôi sẽ thông báo trước tiên cho quý vị và thu thập sự chấp thuận của quý vị.

2. Điều khoản cung cấp thông tin cho các bên thứ ba
Chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp các thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ trong các trường hợp sau đây.

  • Khi được yêu cầu bởi luật pháp và các quy định.
  • Khi người liên quan đến thông tin đã chấp thuận.
  • Khi thông tin dưới dạng không thể xác định được danh tính của cá nhân đó
  • Khi cung cấp thông tin cho các nhà thầu phụ bên ngoài nhằm đạt được mục đích sử dụng

3. Các yêu cầu tiết lộ, chỉnh sửa, xóa bỏ hoặc ngừng sử dụng, v.v. từ người liên quan đến thông tin
Chúng tôi đã thiết lập một bộ phận hỗ trợ cho các thắc mắc liên quan đến thông tin cá nhân và chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu từ mọi người về việc tiết lộ, chỉnh sửa, xóa bỏ hoặc tạm ngừng sử dụng, v.v. đối với thông tin cá nhân của họ trong một phạm vi hợp lý.

4. Quản lý an ninh và quản lý nhà thầu
Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp an ninh cần thiết nhằm ngăn chặn việc rò rỉ, mất mát, hư hỏng hoặc sử dụng thông tin cá nhân ngoài các mục đích dự kiến, và sẽ nhanh chóng thực hiện các biện pháp khắc phục trong trường hợp lỗi hệ thống, v.v. Ngoài ra, chúng tôi ký kết các thỏa thuận liên quan đến tính bảo mật của thông tin cá nhân với các nhà thầu mà chúng tôi thuê bên ngoài để thực hiện các hoạt động kinh doanh của chúng tôi và chúng tôi giám sát việc xử lý thông tin cá nhân nhằm đảm bảo rằng việc đó được thực hiện một cách thích hợp.

5. Hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi
Để thực hiện các biện pháp nói trên một cách phù hợp, chúng tôi đã chỉ định một giám đốc bảo vệ thông tin cá nhân, cũng như các giám đốc trong từng bộ phận có liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, và chúng tôi cố gắng hết sức để quản lý thông tin cá nhân một cách phù hợp. Chúng tôi cũng thường xuyên thực hiện các hoạt động giáo dục cho các nhân viên của chúng tôi, v.v. nhằm đảm bảo rằng họ có thể thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân.

6. Sáng kiến của chúng tôi và các vấn đề cần theo dõi
Chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các điều luật và quy định liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân, bao gồm Đạo Luật Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân, các hướng dẫn do chính phủ Nhật Bản thiết lập, và các tiêu chuẩn khác. Do đó, chúng tôi đã xây dựng một hệ thống quản lý bảo vệ thông tin cá nhân và chúng tôi cố gắng liên tục cải thiện hệ thống quản lý này thông qua kiểm toán nội bộ. 

Trang web này chịu chi phối và được quản lý tuân theo luật pháp Nhật Bản. Các luật hiện hành về việc sử dụng trang web này sẽ phải tuân thủ luật pháp Nhật Bản và bất kể quý vị đang xem trang web này từ quốc gia nào hoặc cách thức quý vị sử dụng trang web này như thế nào, quý vị đều được coi là đã đồng ý với chính sách này. 
 

Đã ban hành: Ngày 1 tháng 12 năm 2004
Đã sửa đổi: Ngày 1 tháng 11 năm 2015

Tiger Corporation
Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Đại Diện, Yoshisato Kikuchi

 

Chúng tôi sử dụng thông tin đã thu thập của người yêu cầu khi cung cấp các dịch vụ sửa chữa cùng với đại lý của chúng tôi DAI PHAT LOC THO TRADING & SERVICE COMPANY LIMITED /VU HA CO LTD

[Hạng mục dữ liệu] Tên, địa chỉ liên lạc, tên sản phẩm cần sửa chữa
[Mục đích sử dụng] Cho dịch vụ sửa chữa
[Trách nhiệm] Tập Đoàn Tiger